Free shipping for all order of $150
TPHCM phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn
UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về thực hiện một số nội dung trọng tâm về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn TP

Theo đó, UBND TPHCM giao UBND TP Thủ Đức và UBND các quận - huyện có làng nghề, ngành nghề nông thôn (bao gồm quận 12, Gò Vấp, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ) phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tại địa phương, xác định trọng tâm, trọng điểm và lộ trình triển khai để phát huy tiềm năng, thế mạnh trong bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn. Đặc biệt là các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, ngành nghề sinh vật cảnh, các sản phẩm theo chương trình OCOP, các làng nghề gắn với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn để thu hút nhiều lao động địa phương; quan tâm đến công tác bảo tồn nghề, làng nghề truyền thống.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về phát triển ngành nghề nông thôn; củng cố, kiện toàn lại chức năng nhiệm vụ và bộ máy, nhân sự quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành nghề nông thôn, làng nghề ở địa phương, giao đầu mối tham mưu và phối hợp cụ thể từng cấp, đặc biệt là ở cấp huyện. Rà soát lại quy hoạch các làng nghề, các vùng nguyên liệu phục vụ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường.

Mặt khác, tổ chức lại sản xuất ngành nghề nông thôn, làng nghề theo hướng hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiệu thụ sản phẩm; gắn phát triển làng nghề với kế hoạch xúc tiến thương mại, phát triển vùng nguyên liệu, quan tâm đến quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, an toàn lao động, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý để tạo ra sản phẩm, ngành hàng có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Rà soát, đề xuất danh mục các dự án phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực làng nghề, ngành nghề nông thôn trên đại bàn TP. Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí phát triển ngành nghề nông thôn gửi Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán phân bổ ngân sách trình UBND TPHCM xem xét, quyết định theo Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, phối hợp UBND TP Thủ Đức và UBND các quận - huyện hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.

Mặt khác, xây dựng, hỗ trợ các mô hình ngành nghề nông thôn có hiệu quả, ứng dụng cơ giới hóa vào quá trình sản xuất, phù hợp với định hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, đề xuất cơ quan có thẩm quyền nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hộ dân, cơ sở sản xuất làng nghề, ngành nghề để thúc đẩy phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn TP, chú trọng phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, ngành nghề sinh vật cảnh, các sản phẩm theo chương trình OCOP, các làng nghề gắn với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn để thu hút nhiều lao động địa phương.

Sở Công thương hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động khuyến công trong lĩnh vực làng nghề, ngành nghề nông thôn, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trình UBND TP phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn TP.

Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1162/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 (Chương trình)